Samovoľným únikom moču trpí najmä staršia populácia
Autor(ka) : Gabika
Dátum a čas : 25.6.2010 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Samovoľný únik moču (inkontinencia) sa týka všetkých ľudí, mužov, žien všetkých vekových kategórií. Najčastejšie je problém úniku moču alebo stolice spájaný s populáciou v staršom veku. Inkontinenciou moču trpí 25% ľudí starších ako 60 rokov a 55,6% ľudí vo vekovej skupine 80 rokov a viac. Občianske združenie InkoFórum sa snaží pomôcť ľuďom trpiacim únikom moču alebo stolice, ich rodinným príslušníkom. Aj tento rok je slovenské združenie zapojené do celosvetovej kampane, ktorú organizuje Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu. Cieľom kampane je odtabuizovanie témy inkontinencie a aktivizácia záujmu ľudí o vlastné zdravie, vyhľadanie odbornej pomoci.

·           Svetový týždeň kontinencie na Slovensku 21. – 27. jún 2010

·           Odtabuizovanie problému úniku moču

·           Samovoľný únik moču - problém, ktorý sa dá riešiť

·           Problém s únikom moču nemusí znamenať zníženie sociálneho kontaktu pacienta

 

Samovoľný únik moču (inkontinencia) sa týka všetkých ľudí, mužov, žien všetkých vekových kategórií. Najčastejšie je problém úniku moču alebo stolice spájaný s populáciou v staršom veku. Inkontinenciou moču trpí 25% ľudí starších ako 60 rokov a 55,6% ľudí vo vekovej skupine 80 rokov a viac. Občianske združenie InkoFórum sa snaží pomôcť ľuďom trpiacim únikom moču alebo stolice, ich rodinným príslušníkom. Aj tento rok je slovenské združenie zapojené do celosvetovej kampane, ktorú organizuje Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu. Cieľom kampane je odtabuizovanie témy inkontinencie a aktivizácia záujmu ľudí o vlastné zdravie, vyhľadanie odbornej pomoci.

 

V súčasnom modernom a vyspelom svete, ktorý ponúka prevratné možnosti liečby rôznych druhov ochorení, ľudstvo nezaznamenáva takú vysokú mortalitu ako počas predchádzajúcich generácií a stáva sa dlhovekým. Preto pozorovať aj fakt, že únikom moču alebo stolice trpí stále viac seniorov. S vyšším vekom sú spojené zmeny organizmu, zvyšuje sa výskyt urologických ťažkostí, pričom jednou z najzávažnejších je samovoľný únik moču (inkontinencia). Inkontinencia moču postihuje až do 34% seniorov žijúcich v domácnosti a 40-70% v zariadeniach pre starých ľudí (domovy dôchodcov, liečebne dlhodobo chorých atď.). Všeobecne platí, že inkontinenciou moču v staršom veku trpí viac žien ako mužov (u mužov – 3-11%, u žien 30-50%).

 

„Charakteristickými črtami úniku moču u seniorov sú jeho multifaktoriálne príčiny, vyšší výskyt inkontinencie ako u iných skupín obyvateľstva, vyšší výskyt komplikácií a chronických prípadov pri probléme s únikom moču, funkčné postihnutie, závislosť na pomoci iných, vysoké náklady spojené s liečením inkontinencie, t.z. výraznejší sociálny dopad, malá informovanosť zo strany pacientov,“ konštatuje prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. geriater, podpredseda Odborného výboru InkoFóra. 

 

Občianske združenie InkoFórum bude na Slovensku počas Svetového týždňa kontinencie, ktorý je vyhlásený na 21. – 27. júna 2010 poskytovať poradenstvo ľuďom, ktorí trpia únikom moču alebo ich rodinným príslušníkom. Bude sa konať pracovné stretnutie odborníkov na túto problematiku, s cieľom zvýšenia záchytnosti pacienta, t.z. zvyšovanie povedomia o problematike a aktivizácia lekárov prvého kontaktu (všeobecných lekárov) alebo špecialistov (geriatrov, gynekológov...), aby aktívne pristupovali k vyhľadávaniu problému u pacienta. Aktivity občianskeho združenia InkoFórum finančne podporujú spoločnosti SCA Hygiene Products, spol. s r.o. a Hartmann – Rico spol. s r.o..

   

„Dôležitým predpokladom pre úspešnosť liečby inkontinencie moču u starších ľudí je aktívny záujem zo strany lekárov, ale aj záujem o riešenie problému zo strany pacienta, či skôr rodinných príslušníkov, ktorí najlepšie poznajú správanie, návyky ako aj denný režim svojich príbuzných – seniorov,“ vysvetľuje predseda InkoFóra
Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.. 

 

„Starší, inak zdraví pacienti by mali byť liečení rovnako ako mladšie osoby. Odlišný terapeutický postup je potrebné zvážiť u starších osôb s viacerými závažnými problémami, so zníženou mobilitou, s prítomnou závažnou depresiou, s nižšou schopnosťou (stupňom) spolupráce, so zhoršenou celkovou prognózou a očakávanou kratšou dobou prežívania. Diagnostika i liečba samovoľného úniku moču u starších („krehkých“) mužov a žien musí byť prísne individualizovaná,“ dodáva k problematike inkontinencie v staršom veku podpredseda Odborného výboru InkoFóra Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD..

 

Vo všeobecnosti platí, že únik moču predstavuje aj spoločenský, hygienický a ekonomický problém. Preto je dôležité tento problém riešiť a riešiť ho adekvátne. Vyhľadanie lekárskej pomoci je základným predpokladom úspechu. Aj keď týmto problémom pacient trpí, neznamená to, že sa má uzavrieť, ostávať doma, prerušiť kontakty s ľuďmi. Existuje množstvo hygienických zdravotníckych pomôcok, ktoré sú plne hradené poisťovňou. Absorpčné pomôcky umožňujú aj starším pacientom so samovoľným únikom moču realizovať obľúbené aktivity (výlety, návštevy, prechádzky...), pacienti sa nemusia cítiť sociálne izolovaní. Inkontinencia – samovoľný únik moču alebo stolice je problém, ktorý sa dá riešiť. ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.