Na Univerzite Komenského v Bratislave vzniklo Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení
Autor(ka) : Peter
Dátum a čas : 26.6.2013 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Na najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave (UK) – vzniklo Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení. Centrum pôsobiace na Fakulte telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) bude skúmať využitie pohybu nielen ako prevencie, ale aj potenciálnej hlavnej či doplnkovej liečby rôznych civilizačných ochorení a prejavov starnutia.

Na najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite – Univerzite Komenského v Bratislave (UK) – vzniklo Centrum výskumu starnutia a civilizačných ochorení. Centrum pôsobiace na Fakulte telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) bude skúmať využitie pohybu nielen ako prevencie, ale aj potenciálnej hlavnej či doplnkovej liečby rôznych civilizačných ochorení a prejavov starnutia.

 

„Náplňou novovzniknutého centra bude aj tvorba a praktická aplikácia pohybových programov pre rôzne cieľové kategórie ľudí - deti, seniorov, pacientov - práve na základe poznatkov získaných vedeckou činnosťou centra v spolupráci s katedrami FTVŠ UK, ale aj mimofakultnými a mimouniverzitnými expertnými skupinami,“ uviedla vedecko-výskumná pracovníčka FTVŠ UK PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.

 

Centrum bude pokračovať aj v riešení projektu „Mobilita v starobe“, ktorý je zameraný na zlepšenie kvality života seniorov nad 65 rokov. Projekt, ktorý má charakter základného i aplikovaného výskumu, rieši fakulta od roku 2008. „Probandi – seniori absolvovali dvojmesačný intervenčný tréningový program zameraný na zlepšenie ich svalovej sily a koordinácie, čím sa dosiahlo uľahčenie vykonávania denných aktivít, akými sú vstávanie zo stoličky, chôdza po schodoch, nastupovanie do dopravných prostriedkov, ale aj zníženie rizika pádov,“ vysvetľuje Veronika Tirpáková. Doteraz zistené poznatky budú v ďalšej fáze aplikované pri onkologických ochoreniach. Skúmať sa opäť budú nielen vonkajšie prejavy zlepšenia sily a kondície, ale aj vnútrobunkové mechanizmy terapie a intervencie.

 

Centrum, ktorého riaditeľkou je doc. MUDr. Jana Lipková, PhD., z Katedry športovej kinantropológie FTVŠ UK, disponuje technickým vybavením pochádzajúcim čiastočne z vlastného vývoja a sčasti ide o štandardné diagnostické prístroje. Do výskumu budú aktívne zapájaní aj doktorandi a operatívne i členovia jednotlivých katedier fakulty v závislosti od momentálne riešenej problematiky.

 

Činnosť centra je financovaná prevažne z prostriedkov získaných prostredníctvom zahraničných a domácich grantov. Vznik takéhoto centra na našej univerzite je prirodzenou reakciou na aktuálny trend vo vede a výskume orientovaný na využívanie pohybovej aktivity ako terapeutického prostriedku pri liečbe a prevencii civilizačných ochorení,“ konštatuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.