Pomáhame nájsť deťom rodinu
Autor(ka) : Petra
Dátum a čas : 27.6.2011 00:00
Kategória : Štýl
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

V súčasnosti si už takmer každá väčšia firma uvedomuje, že výsledky jej podnikateľskej činnosti sú citlivo vnímané nielen klientmi a zamestnancami, ale i dodávateľmi, akcionármi a miestnymi komunitami. Len v rámci zdravého podnikateľského prostredia môže firma dosahovať úspech v dlhodobom horizonte a to s ohľadom na potreby prostredia, v ktorom banka pôsobí. UniCredit Bank, člen UniCredit, jedného z lídrov medzi európskymi bankami, inšpirovaná svojím medzinárodným zázemím, prepája v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti podnikateľské záujmy banky s etickými princípmi a hodnotami spoločnosti. Filantropia ako jedna zo základných oblastí spoločenskej zodpovednosti, je už dnes súčasťou dlhodobej stratégie firmy.

V súčasnosti si  už takmer každá väčšia firma uvedomuje, že výsledky jej podnikateľskej činnosti sú citlivo vnímané nielen klientmi a zamestnancami, ale i dodávateľmi, akcionármi a miestnymi komunitami.  Len v rámci zdravého podnikateľského prostredia môže firma dosahovať úspech v dlhodobom horizonte a to s ohľadom na potreby prostredia, v ktorom banka pôsobí.  UniCredit Bank, člen UniCredit, jedného z lídrov medzi európskymi bankami, inšpirovaná svojím medzinárodným zázemím, prepája v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti podnikateľské záujmy banky s etickými princípmi a hodnotami spoločnosti. Filantropia ako jedna zo základných oblastí spoločenskej zodpovednosti,  je už dnes súčasťou dlhodobej stratégie firmy.

Ako hovorí generálny riaditeľ UniCredit Bank, Jozef Barta „dnes už neriešime otázku, či sa filantropiou zaoberať, alebo nie. Sústredíme sa skôr na to, ako je možné filantropiu  efektívne realizovať. Aj z tohto dôvodu sme uvítali iniciatívu skupinovej nadácie UniCredit Foundation, ktorá ponechala rozhodnutie identifikovať oblasti spoločenského života, podporou ktorých by sme výrazne prispeli k zlepšeniu života sociálne najslabších skupín spoločnosti, na samotných zamestnancov banky“. Ako ďalej uviedol predseda nadácie UniCredit Foundation, Maurizio Carrara „Slovensko je jednou z prvých krajín, kde sme sa rozhodli zorganizovať hlasovanie zamestnancov, pretože bolo pre nás dôležité spoznať názory ľudí, ktorí tu žijú a umožniť práve im rozhodnúť o podpore toho výnimočného projektu.“

Víťazom interného hlasovania v programe „Your Choice, Your Project“ (Vaša voľba, Váš projekt), ktorý UniCredit Foundation začiatkom jari vyhlásila, sa stal projekt občianskeho združenia Návrat – Dajme deťom rodinu. Hlavným posolstvom Návratu je podporiť rodinu (biologickú i náhradnú), ako jedinú existujúcu „inštitúciu, ktorá poskytuje optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin dieťaťa. Vďaka hlasom zamestnancov UniCredit Bank a finančnej podpore UniCredit Foundation v celkovej výške 108 800 EUR môže Návrat počas najbližších 2 rokov zintenzívniť svoje aktivity zamerané na rozvoj  foriem náhradnej starostlivosti, ktoré pomôžu deťom vyrastať v rodinnom prostredí. Ako zdôraznil predseda Návratu, Marek Roháček, „vznik partnerstva s dlhodobou perspektívou medzi mimovládnou a komerčnou organizáciou nie je na Slovensku samozrejmosťou. O to cennejšie je, ak táto iniciatíva vyšla práve zo strany banky“.

Jednou zo systémových foriem partnerstva je podpora náhradných rodín formou zvýhodnených bankových produktov. Ako uviedol generálny riaditeľ UniCredit Bank, Jozef Barta „našim hlavným zámerom je poskytnúť náhradným rodinám optimálne podmienky pre zabezpečenie plnohodnotného domovu deťom, ktoré doteraz nepoznali skutočný domov, Aj preto sme sa rozhodli vyjsť v ústrety rodinám, ktoré potrebujú riešiť aktuálne  finančné otázky zvýhodnenou ponukou úverov, či rodinných balíkov služieb“.

Finančnou podporou projektu však spolupráca s Návratom nekončí. Viacúrovňové partnerstvo UniCredit Bank a Návratu zahŕňa i nefinančnú podporu a to vo forme angažovanosti samotných zamestnancov banky. Ako sa vyjadril Marek Roháček, predseda Návratu „priebežné zapojenie zamestnancov vnímame ako dôležitý prvok takéhoto partnerstva.“   Tí budú participovať na tzv. Kluboch náhradných rodín, organizovaných v 17 mestách po celom Slovensku. Ide o pravidelné stretnutia náhradných rodičov, ktorí spoločne zdieľajú radosti a problémy náhradného rodičovstva. Zamestnanci UniCredit Bank sú pripravení formou bezplatného finančného poradenstva riešiť  finančné otázky, s ktorými sa náhradné rodiny bežne stretávajú pri zabezpečení vyššieho životného štandardu zvereným deťom. Zároveň budú zamestnanci motivovať k finančnej zodpovednosti aj dospievajúce deti zverené do starostlivosti náhradnej rodiny, aby v budúcnosti dokázali efektívne spravovať svoje osobné financie.

Zvýhodnené produkty, či finančné vzdelávanie však nie sú poslednou formou spolupráce. Banka pomôže deťom prežiť tie najkrajšie momenty v prostredí novej rodiny aj organizovaním tematických zbierok športových potrieb a detských kníh vo všetkých slovenských regiónoch, kde má UniCredit Bank a Návrat svoje zastúpenie. Okrem toho, UniCredit Bank bude poskytovať aj bezplatné právne a daňové poradenstvo potrebné pri administratívnej agende Návratu. Zároveň sme pripravení v budúcnosti našu vzájomnú spoluprácu rozvíjať a hľadať ďalšie možnosti, ktorými by sme prispeli k zvýšeniu hodnoty nášho vzájomného partnerstva. 

  A ako uviedol M. Carrara, “Som veľmi rád, že s týmto projektom na Slovensku začíname a prispejeme tak k tomu, aby viac detí mohlo vyrastať priamo v kruhu rodiny“, povedal Maurizio Carrara, predseda nadácie UniCredit Foundation.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.