PRELOMOVÁ LIEČBA ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU
Autor(ka) : Peter
Dátum a čas : 5.4.2013 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

V Európe je viac ako 14 miliónov ľudí závislých od alkoholu, z toho takmer 90 % sa nelieči. Na Slovensku sa počet ľudí závislých od alkoholu odhaduje na 250 000, ročne z nich podstupuje liečbu len niekoľko tisíc. Závislosť od alkoholu je pritom ochorenie s rozsiahlymi zdravotnými, sociálnymi i ekonomickými následkami a bez liečby má výrazne negatívny dopad nielen na závislého človeka, ale aj na jeho okolie.

V Európe je viac ako 14 miliónov ľudí závislých od alkoholu, z toho takmer 90 % sa nelieči. Na Slovensku sa počet ľudí závislých od alkoholu odhaduje na 250 000, ročne z nich podstupuje liečbu len niekoľko tisíc. Závislosť od alkoholu je pritom ochorenie s rozsiahlymi zdravotnými, sociálnymi i ekonomickými následkami a bez liečby má výrazne negatívny dopad nielen na závislého človeka, ale aj na jeho okolie. Doterajšie liečebné postupy kládli dôraz na dodržiavanie a podporu abstinencie. Pritom práve tá je pre väčšinu pacientov neprekonateľným problémom. Nová farmakologická terapia, ktorá v súčasnosti prichádza na slovenský trh, úplnú abstinenciu nevyžaduje. Jej cieľom je zníženie nadmernej konzumácie alkoholu, čo môže predstavovať pre pacientov prijateľnejšiu alternatívu. Naďalej však platí, že akákoľvek liečba nemôže byť úspešná, pokiaľ nevychádza z vôle samotného pacienta.

 

Závislosť od alkoholu je ochorenie mozgu s progresívnym priebehom. Pri rozvoji závislosti zohrávajú dôležitú úlohu najmä genetické faktory, ktoré podľa odhadov predstavujú až 60 % riziko vzniku ochorenia. Pre ochorenie je charakteristická neovládateľná túžba po konzumácii alkoholu. Pacienti nedokážu kontrolovať svoje pitie a pokračujú v ňom aj napriek hroziacim škodlivým následkom. Pritom alkohol je toxický pre väčšinu orgánov v tele a zapríčiňuje viac ako 60 druhov ochorení a zranení.  A nielen to. Závislosť jedného človeka ovplyvní život celej jeho rodiny, blízkych, priateľov. Má dopad na jeho sociálny život i pracovný výkon.

 

Závislosť od alkoholu je ochorenie, ktoré je potrebné liečiť. Pre úspešnú liečbu je v prvom rade dôležitá motivácia jedinca: jeho uvedomenie si problému závislosti a potreby liečby. Až potom mu môže byť navrhnutá vhodná terapia. Súčasná liečba závislosti od alkoholu pozostáva z psychoterapeutickej starostlivosti, či už individuálnej alebo skupinovej, a  farmakologickej liečby. Farmakologická liečba sa využíva na zvládnutie odvykacích prejavov pri odňatí alkoholu alebo v dlhodobej perspektíve na potlačenie nutkania k užitiu alkoholu. Kombinácia oboch druhov liečby má za cieľ podporiť úplnú abstinenciu pacienta, čo je hlavným cieľom doteraz využívaných liečebných postupov. „Liečba zameraná na abstinenciu je na Slovensku štandardným terapeutickým prístupom v liečbe závislosti od alkoholu. Iné prístupy v liečbe zatiaľ nevyužívame. Nový pohľad na možnosti liečby nám môže pomôcť osloviť  a motivovať viac pacientov, ktorí sa začnú liečiť," dopĺňa MUDr. Boris Bodnár, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Košice.

 

Príležitosť pre ľudí závislých od alkoholu preto predstavuje nový liečebný prístup, ktorého primárnym cieľom nie je úplná abstinencia, ako to bolo doteraz, ale znižovanie nadmernej konzumácie alkoholu. Koncept novej terapie bude zahŕňať úplne novú farmakologickú liečbu s využitím účinnej látky nalmefén, ktorú vyvinula a na Slovensko prináša spoločnosť Lundbeck. „Týmto liekom chceme ponúknuť alternatívne riešenie tým pacientom, pre ktorých je abstinencia neprekonateľným problémom,“ uvádza riaditeľ spoločnosti Lundbeck Slovensko, Ing. Vladimír Marko, CSc.

 

Liek s obsahom účinnej látky nalmefén je indikovaný na zníženie konzumácie alkoholu u dospelých pacientov s diagnostikovanou závislosťou od alkoholu, ktorí majú vysoké riziko pitia. Pôsobí na mozgový motivačný systém, ktorý je u pacientov so závislosťou od alkoholu poškodený. Znižuje posilňujúce účinky alkoholu, čím znižuje nutkanie na pitie. V klinických štúdiách bolo u pacientov liečených nalmefénom preukázané zníženie konzumácie alkoholu počas prvého mesiaca o 40 % a po šiestich mesiacoch približne  o 60%.

 

Liečbu na báze nalmefénu musí stanoviť lekár – psychiater, ktorý pacienta dôkladne inštruuje aj ohľadom dávkovania lieku. Pacient užíva liek podľa potreby, čo znamená, že užije jednu tabletu, najlepšie 1 až 2 hodiny pred očakávanou záťažou. Neoddeliteľnou súčasťou novej liečby je aj trvalá psychosociálna starostlivosť zameraná na dodržiavanie terapie a tým na podporu znižovania konzumácie alkoholu.

 

 

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.