Rituály v rodinách: O úlohe rodičov pri výchove
Autor(ka) : Petra
Dátum a čas : 24.3.2012 00:00
Kategória : Rodina
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Čas rodičov strávený s deťmi je príležitosťou ako budovať a podporovať rodinnú súdržnosť a zázemie. Stretávam sa často s tým, že sa rodičia snažia vynahradiť deťom nedostatok času materiálnymi vecami, ktoré však nezmenšia citové nenaplnenie dieťaťa. Ani samotná kvantita stráveného spoločného času nemusí byť sama o sebe postačujúca. Podstatná je kvalita. Nestačí len trávenie času vedľa seba, dôležité sú spoločné zážitky, hry a zábava.

Na otázky o rituáloch v rodinách odpovedali:

·         Mgr. Ingrid Kubovičová, riaditeľka a špeciálna pedagogička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

·         PhD. Ingrid Ritovská, psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)

 

Prečo je dôležité, aby rodičia trávili čas so svojimi deťmi?

Čas rodičov strávený s deťmi je príležitosťou ako budovať a podporovať rodinnú súdržnosť a zázemie. Stretávam sa často s tým, že sa rodičia snažia vynahradiť deťom nedostatok času materiálnymi vecami, ktoré však nezmenšia citové nenaplnenie dieťaťa. Ani samotná kvantita stráveného spoločného času nemusí byť sama o sebe postačujúca. Podstatná je kvalita. Nestačí len  trávenie času vedľa seba, dôležité sú  spoločné zážitky, hry a zábava.

 

Aká je úloha matky pri výchove detí a v rodine?

Matka zohráva podstatnú úlohu pri vývine dieťaťa. Je základňou pre dieťa, poskytuje mu bazálnu dôveru, lásku a najmä pocit bezpečia. Intuitívne vedie výchovu dieťaťa, usmerňuje jeho správanie a zabezpečuje väčšinu dennej starostlivosti o deti. Matka tvorí akoby most medzi otcom a dieťaťom, napomáha, aby si dieťa vytvorilo väzbu s otcom.

 

V čom sa líši úloha otca v rodine od matkinej?

V ranom období života dieťaťa úloha otca spočíva prevažne v zabezpečení bezpečia a podpory citovej rovnováhy matky, ktorá ich potom má k dispozícii pre svoje dieťa. Pre syna je otec vzor,  ktorý často napodobňuje , utvára si cez neho vzťah k svetu a k ženám.  Dcéra objavuje prostredníctvom otca svoj vzťah k mužom a podobne ako u chlapcov jej otvára vzťah k okolitému svetu.

 

Do akej miery sú tieto role rozdielne?

Role otca a matky sa navzájom dopĺňajú. Medzi  matkou a otcom by nemala chýbať vyváženosť a spolupráca pri rozhodovaní, zdravému vývinu napomáha jednotnosť vo výchove, keď dieťa nemusí riešiť dilemu, ktorému názoru dať prednosť. Kým matka sa viac spája so zabezpečovaním citového zázemia detí, otcovia tvoria vzor pre svoje deti a vedú deti k zodpovednosti.

 

Majú aj súrodenci svoju úlohu pri výchove?

Súrodenci si bývajú  citovou oporou doma aj vo vonkajšom svete. Navzájom podnecujú svoj vývin cez riešenie drobných konfliktov, hru, súťaženie, súrodeneckú rivalitu, spoluprácu a vzájomnú pomoc.  Starší súrodenec  môže slúžiť ako vzor, mladší sa od neho učí. Skúsenosti zo súrodeneckých vzťahov napomáhajú úspešnému začleňovaniu sa do širšieho sociálneho prostredia.

 

Hovoríme o rodinných rituáloch, sú dôležité pre náš život

Samozrejme, rituál je podporou pre duševné zdravie a pomocníkom pri výchove. Vytvára pocit spolupatričnosti, jasnejšej orientácie v sociálnych vzťahoch, bezpečia, istoty, pomáhajú prekonať krízu a zlomové životné situácie. Pravidelné opakovanie rituálov u detí vytvára pocit bezpečia. Čím je deň stereotypnejší,  tým je pre dieťa harmonickejší, pokojnejší a čitateľnejší.

 

Pomáhajú rituály rodičom pri výchove?

Rituály vo výchove vytvárajú príležitosť priviesť deti  k určitému požadovanému správaniu a konaniu. Pomáhajú formovať správanie detí a socializovať ich. Napr. športové rituály, rodinné rituály rozvíjajú cenné vlastnosti u detí ako trpezlivosť, vytrvalosť, spoľahlivosť.

 

Aké rituály by ste odporučili pre rodiny?

Pre rodinu sú dôležité jednak každodenné rituály rodiny, ako aj rituály v priebehu roka. K rituálom v priebehu roka patria napr. Vianoce, oslavy narodenín a sviatkov, činnosti vzťahujúce sa k ročnému obdobiu  a tiež prechodové rituály, ktoré majú uľahčiť proces zmeny či významného životného zlomu (svadba, narodenie dieťaťa, rituály spojené so smrťou,...). Je dôležité uznať význam rituálov, vedome im dať priestor v našich životoch.

Každá rodina môže mať vlastné jedinečné rituály. Sú to napr. drobné rituály spojené so spánkom, jedlom, trávením voľného času aj spoločného rodinného času, hygienou, plnením povinností, tiež rituály  súvisiace s rozlúčením a následným vítaním.

 

Čo by mali rodičia svoje deti naučiť?

Rodičia by mali deťom sprostredkovať napríklad mravnú hodnotovú orientáciu, mať pozitívny vzťah k sebe samému a k životu, formovať kladný vzťah k ľuďom, prostredníctvom čoho ich učia normy a pravidlá potrebné pre fungovanie v rodine a spoločnosti.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.