Rómovia vzali zdravie v osadách do vlastných rúk
Autor(ka) : PR
Dátum a čas : 15.12.2013 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Zavolať si záchranku, podať prvú pomoc, či dodržiavať základné zdravotné návyky je pre mnohých Rómov veľký problém. V spojení s nevyhovujúcimi životnými podmienky tak bublajú pod povrchom viaceré zdravotné riziká. Zmeniť to chcú samotní Rómovia v rámci projektov Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie .

Zavolať si záchranku, podať prvú pomoc, či dodržiavať základné zdravotné návyky je pre mnohých Rómov veľký problém. V spojení s nevyhovujúcimi životnými podmienky tak bublajú pod povrchom viaceré zdravotné riziká. Zmeniť to chcú samotní Rómovia v rámci projektov Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie .

Na Slovensku žije približne 450 000 Rómov, mnohí z nich bez prístupu k vode, plynu alebo elektrine. Chudoba a zlé životné podmienky spolu s nízkou osvetou a vzdelanosťou prinášajú viaceré zdravotné riziká ako napríklad výskyt hepatitídy alebo tuberkulózy. Správa Európskej komisie „Situácia Rómov v rozšírenej Európskej únii“ uvádza, že priemerný vek rómskej populácie je nižší, než priemerný vek majoritnej spoločnosti. 

 

Rómovia učia Rómov

Na zlý zdravotný stav obyvateľov rómskych osád upozorňujú aj lekári prvého kontaktu, mimovládne organizácie a Svetová zdravotnícka organizácia. Napriek tomu dlho neexistovalo systémové riešenie. Svetielkom v tme sa javí projekt mimovládnej organizácie – Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) s názvom Zdravé komunity, ktorý sa začal realizovať v roku 2003 a je založený na pôsobení zdravotných asistentov v prostredí rómskych osád.

 

Asistenti šíria zdravotnú osvetu, pomáhajú zamestnancom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytovaním správnych informácií, poskytujú prvú pomoc. V drvivej väčšine (98 %) sú zdravotnými asistentmi samotní Rómovia, ktorí ovládajú rómsky jazyk a žijú v osade spolu s ostatnými. Vďaka tomu sú pre ľudí z osád prijateľnejší a uveriteľnejší a tí k nim majú väčšiu dôveru.  Asistenti dennodenne navštevujú rómske rodiny, starajú sa o zlepšenie ich zdravotného stavu v osade a tým pádom aj o zdravotný stav ľudí v blízkom a širokom okolí. Ich úlohou je aj komunikácia s miestnymi lekármi – dohliadajú na to, aby deti aj dospelí navštevovali lekára pravidelne, aby absolvovali preventívne prehliadky a boli včas zaočkovaní. Okrem osvetového poslania tiež získavajú pracovné návyky a začleňujú sa do spoločnosti. V roku 2012 sa Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA) a Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých spojili do Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS). Platforma v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Ministerstvom financií a ďalšími partnermi začali realizovať celoslovenský projekt podporujúci zlepšenie zdravia obyvateľov vylúčených komunít. Od októbra 2013 sú mnohí asistenti zdravia zamestnaní na trvalý pracovný pomer. „Vítam, že sa podarilo presadiť realizáciu programu Zdravé komunity a vrátiť po takmer dvoch rokoch do rómskych komunít zdravotných asistentov. Pridanou hodnotou projektu je, že sa podarilo zamestnať 120 koordinátorov a zdravotných asistentov, prevažne Rómov.  Skúsenosti z troch mesiacov, v rámci ktorých sa realizuje projekt v tomto roku poslúžia na nastavenie nového programového obdobia, v rámci ktorého počítame s financovaním programu zameraným na osvetu obyvateľov rómskych osád“, povedal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

 

Šanca na lepší život vďaka unikátnej spolupráci

Funkčnosť a úspech celého projektu sú založené na nevšednej spolupráci. Ide totiž o prvý model spolupráce štátu, súkromných spoločností a mimovládnej organizácie na Slovensku. „V hre je zdravie, naše zdravie. Tento unikátny program dokázal, že je účinný a finančne efektívny. Dokonca máme šancu sa v tejto oblasti stať medzinárodným lídrom. Takto by mala vyzerať konštruktívna spolupráca medzi občianskou spoločnosťou a vládnym sektorom," povedal Anton Marcinčin, poradca Ministra vnútra pre rómsku reformu a poradca Ministra financií.

"Celoslovenský projekt Zdravé komunity sa realizuje vďaka intenzívnej spolupráci všetkých, ktorí sa zaoberajú problematikou zdravia obyvateľov osád na Slovensku. V súčasnosti, keď prináša prvé výsledky a poskytuje prácu 120 asistentom a koordinátorom je dôležité stabilizovať ho a zabezpečiť jeho plynulý priebeh tak, aby mohol v blízkej budúcnosti pokračovať  ako národný program v súlade s pôvodným zámerom s podporou zo štrukturálnych fondov", vysvetľuje Ľubomíra Slušná-Franz, prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu.

Spoločne za lepšie zdravie

Súčasťou projektu ACEC Zdravé komunity  je program spoločnosti GlaxoSmithKline(GSK) „Together for better health“ (Spoločne za lepšie zdravie), ktorého cieľom je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov rómskych osád v Strednej a Východnej Európe. Cieľom projektu na Slovensku je podporovať prácu a rozšírenie terénnych zdravotných asistentov, zvyšovať povedomie o prevencii a možnostiach zlepšenia zdravotnej starostlivosti v rómskej komunite a snažíme sa  dosiahnuť aj implementáciu pozitívnych opatrení do legislatívy. Okrem Slovenska sa program realizuje aj v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. „Projekt si kladie za cieľ zlepšiť zdravie tých, ktorí žijú v sociálne vylúčených a izolovaných rómskych komunitách, najmä detí. V rámci projektu sme sa rozhodli podporiť štyri mimovládne organizácie z Bulharska, Maďarska, Rumunska a Slovenska za účelom vytvárania zdravších rómskych osád. Spoločne pracujeme na tom, aby zdravotní pracovníci mali lepšie postavenie v spoločnosti a v rómskych komunitách, aby boli uznávaní v rámci práva a zákonov a snažíme sa udržať prístup k dostupným národným a európskym fondom,“ doplnil Paul van Hoof, riaditeľ pre európske vládne otázky spoločnosti GlaxoSmithKline.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.